Ambitie plantgezondheid 2030 – LTO Nederland

Streefbeeld

In 2030 produceert de Nederlandse land- en tuinbouw emissie loos en natuurrijk: milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen worden niet meer teruggevonden in de omgeving, en plantaardige productie levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving voor mens en dier. Mede hierdoor vormt plantaardige productie een integraal en gewaardeerd onderdeel van de maatschappij. Burgers hebben vertrouwen in de kwaliteit en onderliggende waarden van Nederlands plantaardig product.

Opgave

Maximale controle over (potentiële) emissieroutes vergt verdere optimalisering en gebruik van toedienings-, opvang- en zuiveringstechnieken. Ook de inrichting van teeltsystemen vraagt aandacht zodat deze ruimte bieden of zelfs bijdragen aan andere behoeften als bestuiving, recreatie en waterbuffering. Biodiversiteit vervult daarin een spilfunctie, zowel boven- als ondergronds, en in zowel soortenrijkdom als biomassa. De uitdaging hierbij is om biodiversiteit zodanig in te vullen dat deze zowel bijdraagt aan de omgevingskwaliteit als de gezondheid van het gewas. Dat vereist een gebiedsgerichte aanpak waarin ook aandacht is voor regionale samenwerking, gezamenlijke verantwoordelijkheden en wederzijds vertrouwen tussen betrokken partijen.

HoS Solutions

Wij sluiten ons volledig aan bij deze visie en zien het daarom als onze opgave om binnen het kader van deze visie onze klanten de oplossingen te bieden die nodig zijn.

Daar waar we in 1995 in staat waren om 90% drift te reduceren en daarmee de emissie route drift van 86% te reduceren naar 5% moeten we met elkaar de komende jaren in staat zijn om ook deze uitdaging op te pakken. Ons uitgangspunt hierbij is dat Emissie ontstaat door middel dat niet op de plek komt waar het bedoeld is. De uitdaging is om verspilling naar nagenoeg 0 te reduceren. Een win-win situatie voor omgeving en gebruiker.